Zarządzenie Dyrektora

 

Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

 

 

na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zawieszam zajęcia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie dla klas I – III na czas oznaczony od dnia 25 maja 2020r. do 07 czerwca 2020r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.