Zarządzenie Dyrektora

 

Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Przedszkola w Chalinie

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Chalinie

 

 

na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zawieszam zajęcia w Przedszkolu w Chalinie na czas oznaczony od dnia 6 maja 2020r. do 17 maja 2020r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.