Ubezpieczenie uczniów Szkoły Podstawowej

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie w roku szkolnym 2019/2020

 

Tabela nr 1: Podstawowe informacje

Nr polisy ubezpieczeniowej

EDU-A/P 070451

Ubezpieczyciel

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Suma ubezpieczenia

12 000 zł

Składka od ucznia

29 zł

Okres ubezpieczenia

01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.

Czasowy i terytorialny zakres ochrony

Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

Wyczynowe uprawianie sportu

Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia

Wypłata świadczeń

Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość świadczenia ustalane są na podstawie OWU i warunków szczególnych oraz Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

 

Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wysokość świadczeń (odszkodowania)

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (świadczenie skumulowane)

18 000 zł

ŚMIERĆ NA SKUTEK WYPADKU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (świadczenie skumulowane)

18 000 zł

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU LUB W WYNIKU ZAWAŁU SERCA LUB UDARU MÓZGU

12 000 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) W NASTĘPSTWIE NW

2 000 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 100% USZCZERBKU NA ZDROWIU

12 000 zł

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z Tabelą Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk)

1% SU = 120 zł

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z ww. tabelą)

1% SU = 120 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZDIAGNOZOWANIA U UBEZPIECZ. SEPSY

jednorazowo 1 200 zł

ŚWIADCZENIE ZA OPARZENIA W WYNIKU NW (Opcja dodatkowa D2, ale zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

od 240 zł do 4 800 zł

ŚWIADCZENIE ZA ODMROŻENIA W WYNIKU NW (Opcja dodatkowa D3, ale zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

240 zł lub 480 zł

ŚWIADCZENIE ZA WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU W WYNIKU NW (zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

od 120 zł  do 600 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ATAKU PADACZKI  (zakres świadczeń rozszerzony o świadczenia z tyt. Uszczerbku na zdrowiu spowodowanego atakiem padaczki)

TAK

ŚWIADCZENIE ZA POGRYZIENIA/POKĄSANIA PRZEZ PSA I INNE ZWIERZĘ, UKĄSZENIA, UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY, zgodnie z tabelą w postanowieniach dodatkowych do OWU

od 120 zł  do 600 zł

ZWROT KOSZTÓW NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH (m.in. okulary korekcyjne, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, kołnierze ortopedyczne itp.)

do 3 600 zł

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W WYNIKU NNW NA TERENIE RP (D10):

- koszty z tytułu wizyt lekarskich

- zabiegów ambulatoryjnych

- badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczeniu

- pobytu w szpitalu

- operacji za wyjątkiem operacji plastycznych

- zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

- rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

do 3 600 zł

ZWROT KOSZTÓW OPERACJI PLASTYCZNYCH  NA TERENIE RP W ZWIĄZKU Z NW – Opcja dodatkowa D7

do 2 400 zł

ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI  NA TERENIE RP w nast. NW

do 1 200 zł

ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

do 3 600 zł

ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NW – opcja D4 (dzienne, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 24 godziny; płatne max. za 90 dni)

40 zł za dzień pobytu

ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY – opcja D5 (dziennie, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu był min. 3 dni; płatne max. za 30 dni)

40 zł za dzień pobytu

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W WYNIKU NNW NA TERENIE RP – opcja D13 (koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego)

do 1 200 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL*)

120 zł

POWAŻNE CHOROBY – opcja D6 (bez ONKO) **)

2 000 zł

 

*) Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból świadczenie z tytułu uszkodzeń (urazów) ciała w wyniku NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co jednej wizyty kontrolnej i nie zostały zakwalifikowane uszczerbku na zdrowiu na podstawie obowiązującej w umowie ubezpieczenia tabeli świadczeń w tytułu uszczerbków. Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia.

**) Zakres świadczeń dla Ubezpieczonego zostaje zwiększony o jednorazowe świadczenie w wysokości 2 000 zł, pod warunkiem zdiagnozowania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej Choroby: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

 

Do umowy ubezpieczenia zostały również włączone następujące postanowienia dodatkowe:

Klauzula włączenia odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas jazdy rowerem bez uprawnień – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas jazdy przez ubezpieczonego w wieku od 10 do 18 lat rowerem bez wymaganych uprawnień oraz podczas jazdy rowerem przez dziecko w wieku poniżej 10 lat bez opieki osoby dorosłej.

Klauzula włączenia odpowiedzialności za następstwa wypadków w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas udziału Ubezpieczonego w bójkach, pod warunkiem, że było to działanie w obronie koniecznej.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

Ø  Telefoniczne - za pośrednictwem InterRisk Kontakt: 22 575 25 25

Ø  Tradycyjnie – wypełniony druk wraz z dokumentacją

Listem poleconym na adres:

Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Ø  Elektronicznie

·         Online przez Portal Klienta InterRisk na stronie: www.interrisk.pl

Link z dostępem do formularza online: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

·         Pocztą elektroniczną na adres: szkody@interrisk.pl

Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – forma elektroniczna online na ww. stronie internetowej.

Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

 

INFORMACJE KOŃCOWE:

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty InterRisk TU S.A. VIG dla Klientów Maximus Broker Sp. z o.o. i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) zostały załączone do ww. OWU.

Ww. OWU wraz z tabelą uszczerbku na zdrowiu są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zadaniemtego materiału jest przedstawieniewarunkówubezpieczeniawprzystępnyiskrótowysposóbwzwiązkuzczymniezbędnejeststosowanie uogólnieńipodawanietylkonajbardziejistotnychinformacji. Warunki i zakres ubezpieczenia zawarte są zgodnie z umową ubezpieczenia wskazaną na 1 stronie niniejszego materiału informacyjnego w pozycji „Nr polisy ubezpieczeniowej”.