Ubezpieczenie uczniów 2019/2020

 • Ubezpieczenie uczniów Przedszkola w Chalinie

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Przedszkolu w Chalinie w roku szkolnym 2019/2020

   

  Tabela nr 1: Podstawowe informacje

  Nr polisy ubezpieczeniowej

  EDU-A/P 071103

  Ubezpieczyciel

  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

  Suma ubezpieczenia

  12 000 zł

  Składka od ucznia

  23 zł

  Okres ubezpieczenia

  01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.

  Czasowy i terytorialny zakres ochrony

  Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

  Wyczynowe uprawianie sportu

  Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia

  Wypłata świadczeń

  Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość świadczenia ustalane są na podstawie OWU i warunków szczególnych oraz Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

   

  Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

  ZAKRES UBEZPIECZENIA

  Wysokość świadczeń (odszkodowania)

  ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (świadczenie skumulowane)

  18 000 zł

  ŚMIERĆ NA SKUTEK WYPADKU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (świadczenie skumulowane)

  18 000 zł

  ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU LUB W WYNIKU ZAWAŁU SERCA LUB UDARU MÓZGU

  12 000 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) W NASTĘPSTWIE NW

  2 000 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 100% USZCZERBKU NA ZDROWIU

  12 000 zł

  TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z Tabelą Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk)

  1% SU = 120 zł

  TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z ww. tabelą)

  1% SU = 120 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZDIAGNOZOWANIA U UBEZPIECZ. SEPSY

  jednorazowo 1 200 zł

  ŚWIADCZENIE ZA OPARZENIA W WYNIKU NW (Opcja dodatkowa D2, ale zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

  od 240 zł do 4 800 zł

  ŚWIADCZENIE ZA ODMROŻENIA W WYNIKU NW (Opcja dodatkowa D3, ale zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

  240 zł lub 480 zł

  ŚWIADCZENIE ZA WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU W WYNIKU NW (zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

  od 120 zł  do 600 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ATAKU PADACZKI  (zakres świadczeń rozszerzony o świadczenia z tyt. Uszczerbku na zdrowiu spowodowanego atakiem padaczki)

  TAK

  ŚWIADCZENIE ZA POGRYZIENIA/POKĄSANIA PRZEZ PSA I INNE ZWIERZĘ, UKĄSZENIA, UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY, zgodnie z tabelą w postanowieniach dodatkowych do OWU

  od 120 zł  do 600 zł

  ZWROT KOSZTÓW NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH (m.in. okulary korekcyjne, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, kołnierze ortopedyczne itp.)

  do 3 600 zł

  ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W WYNIKU NNW NA TERENIE RP (D10):

  - koszty z tytułu wizyt lekarskich

  - zabiegów ambulatoryjnych

  - badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczeniu

  - pobytu w szpitalu

  - operacji za wyjątkiem operacji plastycznych

  - zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

  - rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

  do 3 600 zł

  ZWROT KOSZTÓW OPERACJI PLASTYCZNYCH  NA TERENIE RP W ZWIĄZKU Z NW – Opcja dodatkowa D7

  do 2 400 zł

  ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI  NA TERENIE RP w nast. NW

  do 1 200 zł

  ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  do 3 600 zł

  ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NW – opcja D4 (dzienne, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 24 godziny; płatne max. za 90 dni)

  40 zł za dzień pobytu

  ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY – opcja D5 (dziennie, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu był min. 3 dni; płatne max. za 30 dni)

  40 zł za dzień pobytu

  ZWROT KOSZTÓW LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W WYNIKU NNW NA TERENIE RP – opcja D13 (koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego)

  do 1 200 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL*)

  120 zł

  POWAŻNE CHOROBY – opcja D6 (bez ONKO) **)

  2 000 zł

   

  *) Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból świadczenie z tytułu uszkodzeń (urazów) ciała w wyniku NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co jednej wizyty kontrolnej i nie zostały zakwalifikowane uszczerbku na zdrowiu na podstawie obowiązującej w umowie ubezpieczenia tabeli świadczeń w tytułu uszczerbków. Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia.

  **) Zakres świadczeń dla Ubezpieczonego zostaje zwiększony o jednorazowe świadczenie w wysokości 2 000 zł, pod warunkiem zdiagnozowania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej Choroby: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

   

  Do umowy ubezpieczenia zostały również włączone następujące postanowienia dodatkowe:

  Klauzula włączenia odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas jazdy rowerem bez uprawnień – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas jazdy przez ubezpieczonego w wieku od 10 do 18 lat rowerem bez wymaganych uprawnień oraz podczas jazdy rowerem przez dziecko w wieku poniżej 10 lat bez opieki osoby dorosłej.

  Klauzula włączenia odpowiedzialności za następstwa wypadków w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas udziału Ubezpieczonego w bójkach, pod warunkiem, że było to działanie w obronie koniecznej.

   

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

  Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

  Ø  Telefoniczne - za pośrednictwem InterRisk Kontakt: 22 575 25 25

  Ø  Tradycyjnie – wypełniony druk wraz z dokumentacją

  Listem poleconym na adres:

  Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert

  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

  Ø  Elektronicznie

  ·         Online przez Portal Klienta InterRisk na stronie: www.interrisk.pl

  Link z dostępem do formularza online: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

  ·         Pocztą elektroniczną na adres: szkody@interrisk.pl

  Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – forma elektroniczna online na ww. stronie internetowej.

  Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

   

  INFORMACJE KOŃCOWE:

  Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty InterRisk TU S.A. VIG dla Klientów Maximus Broker Sp. z o.o. i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) zostały załączone do ww. OWU.

  Ww. OWU wraz z tabelą uszczerbku na zdrowiu są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zadaniemtego materiału jest przedstawieniewarunkówubezpieczeniawprzystępnyiskrótowysposóbwzwiązkuzczymniezbędnejeststosowanie uogólnieńipodawanietylkonajbardziejistotnychinformacji. Warunki i zakres ubezpieczenia zawarte są zgodnie z umową ubezpieczenia wskazaną na 1 stronie niniejszego materiału informacyjnego w pozycji „Nr polisy ubezpieczeniowej”.

 • Ubezpieczenie uczniów Szkoły Podstawowej

  INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA

  NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

   

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie w roku szkolnym 2019/2020

   

  Tabela nr 1: Podstawowe informacje

  Nr polisy ubezpieczeniowej

  EDU-A/P 070451

  Ubezpieczyciel

  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

  Suma ubezpieczenia

  12 000 zł

  Składka od ucznia

  29 zł

  Okres ubezpieczenia

  01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.

  Czasowy i terytorialny zakres ochrony

  Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

  Wyczynowe uprawianie sportu

  Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia

  Wypłata świadczeń

  Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość świadczenia ustalane są na podstawie OWU i warunków szczególnych oraz Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

   

  Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

  ZAKRES UBEZPIECZENIA

  Wysokość świadczeń (odszkodowania)

  ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (świadczenie skumulowane)

  18 000 zł

  ŚMIERĆ NA SKUTEK WYPADKU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (świadczenie skumulowane)

  18 000 zł

  ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU LUB W WYNIKU ZAWAŁU SERCA LUB UDARU MÓZGU

  12 000 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) W NASTĘPSTWIE NW

  2 000 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 100% USZCZERBKU NA ZDROWIU

  12 000 zł

  TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z Tabelą Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk)

  1% SU = 120 zł

  TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z ww. tabelą)

  1% SU = 120 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZDIAGNOZOWANIA U UBEZPIECZ. SEPSY

  jednorazowo 1 200 zł

  ŚWIADCZENIE ZA OPARZENIA W WYNIKU NW (Opcja dodatkowa D2, ale zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

  od 240 zł do 4 800 zł

  ŚWIADCZENIE ZA ODMROŻENIA W WYNIKU NW (Opcja dodatkowa D3, ale zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

  240 zł lub 480 zł

  ŚWIADCZENIE ZA WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU W WYNIKU NW (zgodnie z tabelą wskazaną w postanowieniach dodatkowych do OWU)

  od 120 zł  do 600 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ATAKU PADACZKI  (zakres świadczeń rozszerzony o świadczenia z tyt. Uszczerbku na zdrowiu spowodowanego atakiem padaczki)

  TAK

  ŚWIADCZENIE ZA POGRYZIENIA/POKĄSANIA PRZEZ PSA I INNE ZWIERZĘ, UKĄSZENIA, UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY, zgodnie z tabelą w postanowieniach dodatkowych do OWU

  od 120 zł  do 600 zł

  ZWROT KOSZTÓW NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH (m.in. okulary korekcyjne, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, kołnierze ortopedyczne itp.)

  do 3 600 zł

  ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W WYNIKU NNW NA TERENIE RP (D10):

  - koszty z tytułu wizyt lekarskich

  - zabiegów ambulatoryjnych

  - badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczeniu

  - pobytu w szpitalu

  - operacji za wyjątkiem operacji plastycznych

  - zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

  - rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

  do 3 600 zł

  ZWROT KOSZTÓW OPERACJI PLASTYCZNYCH  NA TERENIE RP W ZWIĄZKU Z NW – Opcja dodatkowa D7

  do 2 400 zł

  ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI  NA TERENIE RP w nast. NW

  do 1 200 zł

  ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  do 3 600 zł

  ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NW – opcja D4 (dzienne, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 24 godziny; płatne max. za 90 dni)

  40 zł za dzień pobytu

  ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY – opcja D5 (dziennie, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu był min. 3 dni; płatne max. za 30 dni)

  40 zł za dzień pobytu

  ZWROT KOSZTÓW LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W WYNIKU NNW NA TERENIE RP – opcja D13 (koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego)

  do 1 200 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL*)

  120 zł

  POWAŻNE CHOROBY – opcja D6 (bez ONKO) **)

  2 000 zł

   

  *) Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból świadczenie z tytułu uszkodzeń (urazów) ciała w wyniku NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co jednej wizyty kontrolnej i nie zostały zakwalifikowane uszczerbku na zdrowiu na podstawie obowiązującej w umowie ubezpieczenia tabeli świadczeń w tytułu uszczerbków. Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia.

  **) Zakres świadczeń dla Ubezpieczonego zostaje zwiększony o jednorazowe świadczenie w wysokości 2 000 zł, pod warunkiem zdiagnozowania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej Choroby: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

   

  Do umowy ubezpieczenia zostały również włączone następujące postanowienia dodatkowe:

  Klauzula włączenia odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas jazdy rowerem bez uprawnień – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas jazdy przez ubezpieczonego w wieku od 10 do 18 lat rowerem bez wymaganych uprawnień oraz podczas jazdy rowerem przez dziecko w wieku poniżej 10 lat bez opieki osoby dorosłej.

  Klauzula włączenia odpowiedzialności za następstwa wypadków w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas udziału Ubezpieczonego w bójkach, pod warunkiem, że było to działanie w obronie koniecznej.

   

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

  Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

  Ø  Telefoniczne - za pośrednictwem InterRisk Kontakt: 22 575 25 25

  Ø  Tradycyjnie – wypełniony druk wraz z dokumentacją

  Listem poleconym na adres:

  Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert

  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

  Ø  Elektronicznie

  ·         Online przez Portal Klienta InterRisk na stronie: www.interrisk.pl

  Link z dostępem do formularza online: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

  ·         Pocztą elektroniczną na adres: szkody@interrisk.pl

  Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – forma elektroniczna online na ww. stronie internetowej.

  Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

   

  INFORMACJE KOŃCOWE:

  Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty InterRisk TU S.A. VIG dla Klientów Maximus Broker Sp. z o.o. i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) zostały załączone do ww. OWU.

  Ww. OWU wraz z tabelą uszczerbku na zdrowiu są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zadaniemtego materiału jest przedstawieniewarunkówubezpieczeniawprzystępnyiskrótowysposóbwzwiązkuzczymniezbędnejeststosowanie uogólnieńipodawanietylkonajbardziejistotnychinformacji. Warunki i zakres ubezpieczenia zawarte są zgodnie z umową ubezpieczenia wskazaną na 1 stronie niniejszego materiału informacyjnego w pozycji „Nr polisy ubezpieczeniowej”.