Ubezpieczenie uczniów 2017/2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów Szkoły Podstawowej w Chalinie w roku szkolnym 2017/2018

 

Tabela nr 1: Podstawowe informacje

Nr polisy ubezpieczeniowej

4021250028

Ubezpieczyciel

Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce

 

Suma ubezpieczenia

12 000 zł

Składka od ucznia

27 zł

Okres ubezpieczenia

01.09.2017 r. – 31.08.2018 r.

Czasowy i terytorialny zakres ochrony

Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w Placówkach Oświatowych zatwierdzonych przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 1 lipca 2017 r., mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 lipca 2017 r. (OWU), które są dostępne na stronie internetowej: www.colonnade.pl

Wypłata świadczeń

Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie druku zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów, bez powoływania komisji lekarskiej. Świadczenie ustalane na podstawie OWU, w tym tabeli świadczeń, stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU.

 

Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

(dla jednej osoby, na zdarzenie)

Wysokość świadczeń (odszkodowania) (1)

Artykuł 6.1

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

(w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)

12 000 zł

12 000 zł

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO lub ŚMIERĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (2)

17 000 zł

17 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica Osoby ubezpieczonej w następstwie NW

1 200 zł

1 200 zł

Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu

5 000 zł

5 000 zł

Dodatkowe świadczenie: dodatek dla osoby ratującej życie

5 000 zł

5 000 zł

Artykuł 7.1

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO

12 000 zł

12 000 zł

Artykuł 7.2

CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO (3) (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW)

12 000 zł

1% SU (120 zł) za 1% uszczerbku

W tym: Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta - jednorazowo

200 zł

200 zł

W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NNW - jednorazowo

200 zł

200 zł

Artykuł 7.3

KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

(a)  usługi świadczone przez Lekarzy;

(b)  pobyt w placówce leczniczej oraz korzystanie z sali operacyjnej w tej placówce

(c)   środki znieczulające (a także ich podanie), wykonanie zdjęcia rentgenowskiego/prześwietlenia bądź zabiegi oraz testy laboratoryjne;

(d)  usługi pogotowia ratunkowego;

(e)  lekarstwa, środki lecznicze oraz usługi i materiały terapeutyczne, oraz

(f)    zabiegi fizjoterapeutyczne.

1 200 zł

do 1 200 zł

Artykuł 7.4

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POPARZEŃ

2 000 zł

od 20 zł do 1 600 zł (przy poparzeniu I stopnia);

od 400 zł do 2 000 zł (poparzenia II, III i IV stopnia)

Artykuł 7.5A

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NW

(dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny, maksymalnie za 365 dni)

25 zł

25 zł za dzień pobytu

Artykuł 7.6

OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY

2 000 zł

1 000 zł lub 2 000 zł (w zależności od długości blizny)

Artykuł 7.7

USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (maksymalnie 150 zł na ząb)

750 zł

do 750 zł

Artykuł 7.8

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA / PARALIŻU

9 000 zł

od 2 250 zł do 9 000 zł (w zależności od rodzaju porażenia)

POWAŻNE ZACHOROWANIA (4)

3 000 zł

3 000 zł

Artykuł 7.9

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PRZEBUDOWY DOMU ORAZ MODYFIKACJI POJAZDU

6 000 zł

6 000 zł

KLAUZULA ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL (5)

12 000 zł

1% SU (120 zł)

(1)     Świadczenia mogą być wypłacane łącznie z różnych zakresów (artykułów).

(2)     Wypłacone zostanie tylko jedno świadczenie z tytułu ŚMIERCI NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub ŚMIERCI NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO lub ŚMIERCI NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

(3)     Wypłata świadczeń zgodnie z Tabelą Świadczeń stanowiącą załącznik nr 1 do OWU.

(4)     poważna forma raka, zawał serca, udar, wszczepienie bypassów, operacja aorty, operacja zastawek serca, niewydolność nerek, ślepota (utrata wzroku), przeszczep ważnego organu/szpiku kostnego, stwardnienie rozsiane, paraliż (utrata funkcji kończyn), choroba neuronu ruchowego, choroba Alzheimera/ciężkie otępienie, poważne poparzenia.

(5)     Klauzula zadośćuczynienia za bólzakres świadczeń zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała
w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie skutkowało wypłatą świadczenia zgodnie z Artykułem 7.1 lub 7.2. Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia określonej dla Artykułu 7.2. Świadczenie to wypłacane jest niezależnie od ewentualnej wypłaty świadczeń z tytułu innych Artykułów
.

(6)     Śmierć, Całkowite lub Częściowe trwałe inwalidztwo w następstwie wystawienia na działanie surowych warunków atmosferycznych będzie uznane za spowodowane uszkodzeniem ciała.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

A.    Zgłoszenie szkody

1.     Pobierz formularz:

·       ze strony www.colonnade.pl

( http://colonnade.pl/zglos-szkode/colonnade/klient-indywidualny/grupowe-nnw )

·       lub u osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenie z ramienia placówki oświatowej.

2.     Wypełnij go i podpisz, a następnie:

·       zeskanowany formularz oraz zeskanowaną dokumentację wymaganą w procesie likwidacji (wykaz dokumentów jest wskazany w formularzu) prześlij za pośrednictwem aktywnego linku na stroniewww.colonnade.pl

·       e-mailem na adres szkody@colonnade.pl

·       lub pocztą na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

Dział Likwidacji Szkód

ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

·       Zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy przesłać w formie listu poleconego na adres Colonnade.

 

 

 

 

B.    Potwierdzenie przyjęcia zgłoszonej szkody

W terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia szkody Colonnade informuje Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do odbioru świadczenia o nadanym numerze szkody oraz ewentualnie o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń.

C.    Likwidacja szkody

Colonnade podejmuje decyzję odszkodowawczą w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o szkodzie.

W przypadku, gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i/lub wysokości odszkodowania w ww. terminie nie jest możliwe, Colonnade zobowiązane jest do wydania decyzji odszkodowawczej w terminie do 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Decyzja przesyłana jest do Osoby Ubezpieczonej lub uprawnionej do odbioru świadczenia za pośrednictwem listu poleconego lub e-maila.

D.    Wypłata odszkodowania

Wypłata odszkodowania dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania wskazany we wniosku przez Osobę Ubezpieczoną lub uprawnioną do odbioru odszkodowania.

 

 

Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania zawarte są w następujących częściach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

Artykuł 6 – podstawowy zakres ochrony

Artykuł 7.1 – całkowite trwałe inwalidztwo

Artykuł 7.2 – częściowe trwałe inwalidztwo

Artykuł 7.3 – koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.4 – świadczenie z tytułu poparzeń

Artykuł 7.5A – świadczenie szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.5B – świadczenie szpitalne z tytułu choroby

Artykuł 7.6 – okaleczenie i oszpecenie twarzy

Artykuł 7.7 – uszkodzenie zębów na skutek nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.8 – świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu

Artykuł 7.9 – świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu

Załącznik nr 2 – Poważne zachorowania

 

Informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania zawarte są w następujących częściach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

Artykuł 3 – ogólnie obowiązujące wyłączenia odpowiedzialności

Artykuł 7.3 – koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.5A – świadczenie szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.5B – świadczenie szpitalne z tytułu choroby

Artykuł 7.6 – okaleczenie i oszpecenie twarzy

Artykuł 7.7 – uszkodzenie zębów na skutek nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.9 – świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu

 

 

 

Colonnade Insurance S.A. (Colonnade) jest firmą zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą w całości do Fairfax Financial Holdings Limited, utworzoną w celu strategicznej ekspansji działalności ubezpieczeniowej Fairfax na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Fairfax Financial Holdings Limited jest spółką holdingową w branży usług finansowych. Poprzez swoje spółki zależne jest zaangażowana w ubezpieczenia majątkowe i osobowe, reasekuracje oraz zarządzanie inwestycyjne. Fairfax został założony w 1985 roku przez obecnego przewodniczącego i dyrektora generalnego V. Prema Watsę. Spółka jest prowadzona przez obecny zarząd od 1985 roku i ma swoją siedzibę w Toronto.

 

 

1 lipca 2017 r. oddział Colonnade Insurance S.A. rozpoczął działalność ubezpieczeniową w Polsce. Oferujemy ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Obsługujemy jednocześnie dotychczasowych Klientów firmy AIG. Na mocy strategicznego porozumienia zapewniamy ciągłość obsługi umów ubezpieczenia AIG do czasu ich wygaśnięcia i zapewniamy wynikającą z nich ochronę ubezpieczeniową. Tym samym Colonnade, z upoważnienia AIG, zarządza bieżącymi sprawami dotyczącymi umów. Polski oddział Colonnade Insurance S.A. obsługuje również światowe programy ubezpieczeniowe AIG prowadzone w Polsce.